สมชัยดนตรีไทย

    795/3 แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 0-2411-2528, 0-2866-0692
 
 
กลับสู่หน้าหลัก
ประวัติสมชัยดนตรีไทย
รูปแบบเครื่องดนตรี
เครื่องดนตรีไทยยักษ์
วงปี่พาทย์
วงเครื่องสาย
วงมโหรี
ติดต่อสอบถาม / แผนที่
ระบบค้นหาสินค้า:
• เครื่องดนตรีจิ๋ว
• เครื่องดีด
• เครื่องตี
• เครื่องเป่า
• เครื่องสี
• อะไหล่เครื่องดนตรี
 
          เครื่องสาย วงเครื่องสาย อาจมีวิวัฒนาการมาจากการบรรเลงพิณ ที่ระบุไว้เป็นหลักของเครื่องดีดสีในศิลาจารึกสมัยสุโขทัย แล้วมาเล่นร่วมกับขับไม้ และมาผสมวงเป็นคล้ายๆ กับวงเครื่องสาย และโดยเหตุที่เราไม่รู้ที่มา และความหมายของคำ "มโหรี" หรือเคยรู้แล้วลืมหายไปเสียในอดีตกาลอันมืดมนท์ จึงเลยนำคำ "มโหรี" มาเรียกควบกับเครื่องสาย แล้วเลยเรียกสับสนกันไปว่า "มโหรีเครื่องสาย" โดยไปเพ่งเอาเครื่องดนตรีที่นำเข้าเล่นผสมวงเป็นหลัก ซึ่งแท้จริง มโหรีจะมีหลักการ และความหมายโดยเฉพาะอยู่แล้ว

วงเครื่องสายปัจจุบัน
          วงเครื่องสายที่ถือเป็นแบบแผน ตามวิชาการดนตรีของไทยนั้น กำหนดวงเป็น 2 ขนาด ประกอบด้วยเครื่องดนตรีดังนี้

วงเครื่องสายวงเล็ก (หรือเครื่องเดี่ยว) ประกอบด้วยเครื่องดนตรี ดังนี้
1. ซอด้วง 1 คัน 5. โทน 1 ใบ
2. ซออู้ 1 คัน 6. รำมะนา 1 ใบ
3. จะเข้ 1 ตัว 7. ฉิ่ง 1 คู่
4. ขลุ่ยเพียงออ 1 เลา  

วงเครื่องสายวงใหญ่ (หรือเครื่องคู่) ประกอบด้วยเครื่องดนตรี ดังนี้
1. ซอด้วง 2 คัน 6. โทน 1 ใบ
2. ซออู้ 2 คัน 7. รำมะนา 1 ใบ
3. จะเข้ 2 ตัว 8. ฉิ่ง 1 คู่
4. ขลุ่ยเพียงออ 1 เลา 9. ฉาบเล็ก 1 คู่
5. ขลุ่ยหลิบ 1 เลา  
หมายเหตุ: ซออู้ 2 คัน นั้น ใช้เฉพาะวงที่ปรับเสียงให้ประสาน และสอดคล้องกันดีแล้ว หากเป็นวงผสมที่มิได้ปรับทำนองเพลงไว้ ควรใช้ซออู้คันเดียว
รายการ
เครื่องดนตรีไทย
เครื่องดีด
 • จะเข้
 • กระจับปี่
 • เครื่องสี
 • ซอด้วง
 • ซออู้
 • ซอสามสาย
 • เครื่องตี
 • ระนาดเอก
 • ผืนระนาดเอก
 • ไม้ระนาด
 • ระนาดทุ้ม
 • ผืนระนาดทุ้ม
 • ไม้ระนาดทุ้ม
 • ระนาดเอกเหล็ก
 • ผืนระนาดเอกเหล็ก
 • ระนาดทุ้มเหล็ก
 • ผืนระนาดทุ้มเหล็ก
 • ขิม
 • ฆ้องไทย (วงเล็ก)
 • ฆ้องไทย (วงใหญ่)
 • ฆ้องมอญ (วงเล็ก)
 • ฆ้องมอญ (วงใหญ่)
 • ลูกฆ้องไทย
 • ลูกฆ้องมอญ
 • กลองทัด (คู่)
 • กลองแขก (คู่)
 • กระจังโหม่ง
 • ตะโพนไทย
 • ตะโพนมอญ
 • เปิงมางคอก
 • ลูกเปิงมาง
 • โทน
 • โทนชาตรี
 • รำมะนา
 • กลองตุ๊ก
 • ฉิ่ง
 • ฉาบเล็ก
 • ฉาบใหญ่
 • กรับ
 • เครื่องเป่า
 • ปี่นอก
 • ปี่ใน
 • ปี่ชวา
 • ปี่มอญ
 • ขลุ่ย

 • สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 โดย สมชัยดนตรีไทย
  www.somchaidontrithai.com